THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH

BC tình hình việc làm SVTN

3/23/2017 3:10:33 PM
BC tình hình việc làm SVTN 2015

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 2996/ĐHQB-TTĐBCLGD

          Quảng Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2016

V/v báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốtnghiệp

Kính gửi: Các đơn vị

Thực hiện Công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH  ngày 28 tháng 9 năm2016 của BộGiáo dục và Đào tạo về việc báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp,Nhà trường yêu cầu các khoa đào tạo triển khai thu thập thông tin, báo cáo về tình hình việclàm của sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy trình độ đại học, cao đẳng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Mục đích

Cung cấp, cập nhật thông tin vềtình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thịtrường lao động của sinh viên. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, xem xét, điều chỉnhchỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo; điều chỉnh, bổ sung, cập nhật nộidung chương trình giảng dạy nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việclàm.

2.Yêu cầu

- Phản ánh khách quan, trung thựctình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; nêu rõ phương pháp, quy trình điềutra việc làm của sinh viên tốt nghiệp và minh chứng về việc thực hiện để phụcvụ công tác kiểm tra, xác thực thông tin của báo cáo;

- Báo cáo là yêu cầu bắt buộc,làm cơ sở để xác định chỉ tiêu tuyển sinh và Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sáttuyển sinh hằng năm của Nhà trường;

- Báo cáo được đăng tải công khaitrên trang thông tin điện tử (Website) của đơn vị.

II. NỘI DUNG

- Tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốtnghiệp

- Khu vực làm việc của sinh viên tốt nghiệp

- Đánh giá mối quan hệ giữa kết quả đào tạo và tìnhtrạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng giáo dục

Tham mưu cho Nhà trường xây dựngvăn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện điều tra về tình hình việc làm và làmbáo cáo.

Tham mưu cho Nhà trường tổng hợpbáo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình việc làm sinh viên sau khi tốtnghiệp từ năm 2015.

2. Các khoa đào tạo

Từ năm 2016, các khoa đào tạotriển khai việc thu thập thông tin, xây dựng và công bố báo cáo về việc làm củasinh viên chính quy, tốt nghiệp bằng thứ nhất (tính từ sinh viên tốt nghiệp năm2015) trên trang thông tin điện tử của đơn vị của tất cả các ngành do khoa phụtrách. Đồng thời, gửi báo cáo (kèm theo phụ lục và minh chứng về phương pháp,quy trình thực hiện báo cáo để phục vụ việc xác thực thông tin) về Nhà trường,qua Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng giáo dục và file gửi qua địa chỉ email:dbcldhqb@gmail.com trước ngày 01 tháng 12 hằng năm(bắt đầu từ ngày 01 tháng 12 năm 2016).

Báo cáo của các khoa đào tạo (kèm theo phụ lục) cần làm rõ các nội dung sau:

- Phân tích kết quả điều tra dựa trên 3 chỉ tiêu: Có việclàm, chưa có việc làm, chưa có việc làm và đang học nâng cao.

- Phân tích kết quả điều tra sinh viên tốt nghiệp đang làmviệc theo khu vực (khu vực nhà nước, tổ chức tư nhân, liên doanh với nướcngoài).

- Đánh giá tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp vàđưa ra các kiến nghị trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, điều chỉnh cơ cấungành đào tạo, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp dạy học hoặcnhững thay đổi khác nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả ngành đào tạo của nhàtrường.

3. Phòng đào tạo và PhòngCông tác sinh viên

Phốihợp trong việc cung cấp thông tin tốt nghiệp và các thông tin liên quan của sinh viên tốt nghiệp hằngnăm theo yêu cầu của các khoa đào tạo.

4. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

Phối hợp với các khoa đào tạo trong việc thu thậpthông tin về tình hình việc làm và thu nhập phục vụ công tác Tự đánh giá trườngtheo Bộ tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và đào tạo nhưở Hướng dẫn của Công văn số 1700/ĐHQB-TTĐBCLGD của Trường Đại học Quảng Bình.

IV. KINH PHÍ

Thực hiện theo dự trù được phê duyệt căn cứ trên thựctế số lượng sinh viên được điều tra.

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp làyêu cầu bắt buộc hằng năm, là điều kiện để Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét việctuyển sinh của Nhà trường trong năm học tiếptheo. Vì vậy, Nhà trường yêu cầu cáckhoa đào tạo và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị;                                                                                            (Đã ký)

- Lưu: VT, TT-ĐBCLGD.                             

 

 

                                                                          PGS.TS Hoàng Dương Hùng 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình