THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH

Họp Hội đồng tự đánh giá năm học 2011 - 2012

2/11/2012 12:18:27 PM
Triển khai nhiệm vụ tự đánh giá năm học 2011 - 2012

Ngày 10 tháng 02 năm 2012, Hội đồng tự đánh giá của Nhà trường đã tiến hành họp nhằm triển khai nhiệm vụ tự đánh giá năm 2012. Thành phần tham bao gồm chủ tịch Hội đồng, các phó chủ tịch Hội đồng và các ủy viên Hội đồng tự đánh giá.

Dưới sự chủ trì của TS. Bùi Khắc Sơn - Phó Chủ tịch hội đồng, Hội đồng đã điểm lại kết quả công tác Tự đánh giá năm 2011 của Nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Kết quả tự đánh giá năm học 2010 - 2011 cho thấy có 40/61 tiêu chí đạt (65,6%), 20/61 tiêu chí chưa đạt (32,7%) và 01 tiêu chí không đánh giá. Hội đồng đã phân tích những thuận lợi, khó khăn trong công tác tự đánh giá thời gian qua và đề xuất các biện pháp triển khai hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Trên cơ sở hoạt động tự đánh giá năm học 2010 - 2011, Hội đồng thống nhất nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tự đánh giá năm học 2011 - 2012 là tập trung xem xét, nghiên cứu các tiêu chí đã đạt về tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất cũng như các vấn đề liên quan khác, từ đó tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến về chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Hội đồng; danh sách các Tiểu ban chuyên trách, Ban thư ký và nhiệm vụ của các Tiểu ban, Ban thư ký. Các thành viên Họi đồng đã có nhiều ý kiến đóng góp tích cực và tâm huyết về những vấn đề đặt ra tại cuộc hop.

          Hội đồng xác định, tự đánh giá không chỉ tạo cơ sở cho công tác đánh giá ngoài mà còn là kênh thông tin quan trọng để trường cải tiến chất lượng, đồng thời thể hiện tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm của Nhà trường trong toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của trường.

Tự đánh giá là một quá trình liên tục, đòi hỏi nhiều công sức, thời gian và sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng cũng như các đơn vị và cán bộ, giảng viên trong toàn trường. Quán triệt tinh thần với toàn thể thành viên Hội đồng, lãnh đạo Nhà trường yêu cầu các đơn vị/ bộ môn tạo mọi điều kiện, huy động mọi nguồn lực giúp đỡ các Tiểu ban chuyên trách, Ban thư ký và thành viên Hội đồng trong quá trình tự đánh giá góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tự đánh giá chất lượng giáo dục của Nhà trường.

         

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình