GIỚI THIỆU

Chức năng, nhiệm vụ

6/30/2017 11:02:40 AM

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG ĐBCLGD

I. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng

1. Chức năng

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và triển khai thực hiện công tác đảm bảo chất lượng, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và quản lý văn bằng, chứng chỉ do Trường Đại học Quảng Bình cấp.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

a) Xây dựng các văn bản quản lý công tác đảm bảo chất lượng trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành;

b) Thường trực Hội đồng kiểm định chất lượng và điều phối hoạt động chung về kiểm định chất lượng. Tổ chức triển khai công tác kiểm định chất lượng trong toàn Trường và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị thuộc Trường;

c) Giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá của Nhà trường; làm đầu mối tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thu thập, tích lũy các tài liệu, minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá, tổng hợp hồ sơ tự đảm bảo chất lượng và lưu trữ tài liệu tự đánh giá, cập nhật cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục hàng năm;

d) Tổ chức tự đánh giá và tham gia đánh giá ngoài theo các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu. triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo; nghiên cứu phát triển chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo;

đ) Tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên; lấy ý kiến phản hồi của người học đối với công tác giảng dạy; lấy ý kiến phản hồi của viên chức, nhân viên đối với viên chức quản lý thuộc diện Lãnh đạo Trường quản lý; tổ chức đánh giá kết quả đầu ra, lấy ý kiến của giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo và các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục; căn cứ kết quả đánh giá, khảo sát lập kế hoạch cải thiện chất lượng;

e) Quản lý ngân hàng đề thi cho từng môn học trong toàn Trường; đề xuất cải tiến và phát triển các phương pháp thi, kiểm tra phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các hệ đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo;

g) Phối hợp với Phòng Đào tạo phổ biến, hướng dẫn các khoa, bộ môn thực hiện đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Nhà trường về công tác thi, kiểm tra, đánh giá;

h) Tổ chức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thẩm định chương trình đào tạo, chương trình chi tiết, phù hợp với từng ngành học, môn học;

i) Phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Làm đầu mối của Trường về công tác đảm bảo chất lượng với các đối tác trong và ngoài nước;

k) Tham gia tư vấn nghiệp vụ về quy trình, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi, kiểm tra, đánh giá cho khoa. Nghiên cứu ứng dụng các trang thiết bị, công nghệ thông tin vào việc soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi. Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học của giảng viên;

l) Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà trường trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Trường và trên các phương tiện thông tin khác theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu.

2.2. Công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ.

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác văn bằng, chứng chỉ quy định tại Quy chế Quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Quảng Bình và quy định về văn bằng, chứng chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2.3. Công tác khác.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại khoản 5,6 Điều 5 của văn bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng thuộc Trường ĐHQB, ban hành kèm theo Quyết định số 3248/QĐ-ĐHQB ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.

II. Chức năng, nhiệm vụ các thành viên

1. TS. Trương Thị Tư, Trưởng phòng

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng các nội dung hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng ĐBCLGD

Trực tiếp phụ trách những công việc sau:

- Tổ chức thực hiện công tác khảo thí;

- Thẩm định, kiểm tra văn bằng, chứng chỉ trước khi trình Hiệu trưởng ký;

- Tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên và những nhiệm vụ khác khi được Nhà trường phân công.

2. Ths.Trần Công Trung, Phó trưởng phòng.

- Tham mưu tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác thẩm định, đánh giá và những nhiệm vụ liên quan đến chương trình giáo dục đại học, chương trình chi tiết;

- Tham mưu xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên, hoạt động học tập của sinh viên, học viên, việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp (trên cơ sở phối hợp với các đơn vị liên quan);

- Phụ trách công tác phản hồi của cựu sinh viên đối với chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp;

- Tham gia công tác tự đánh giá trường đại học;

- Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên và những nhiệm vụ khác khi được Nhà trường và Phòng phân công.

3. Ths. Hoàng Thị Ngọc Bích

- Phụ trách công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ, phôi văn bằng chứng chỉ, tem bảo hiểm, xác minh văn bằng chứng chỉ;

- Đầu mối tổ chức và triển khai công tác tự đánh giá trường đại học, báo cáo tự đánh giá trường theo các tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT;

- Phụ trách công tác thẩm định đề thi các hệ đào tạo;

- Phụ trách công tác văn thư, văn phòng;

- Tham gia công tác lấy ý kiến phản hồi từ các nguồn thông tin về hoạt động giảng dạy và giáo dục trong nhà trường;

- Tham gia công tác khảo thí, thẩm định đề thi;

- Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên những nhiệm vụ khác khi được Nhà trường và Trưởng phòng phân công.

4. Ths. Lê Thị Hương Giang

- Phụ trách công tác tự công khai theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Phụ trách công tác phản hồi của đơn vị tuyển dụng lao động đối với chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, mức độ đáp ứng về kiến thức kỹ năng và thái độ nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- Phụ trách công tác Đảng vụ, thực hiện các báo cáo chung về các công tác khác theo kế hoạch của nhà trường;

- Tham gia công tác tự đánh giá và triển khai viết báo cáo tự đánh giá theo các tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT;

- Tham gia công tác lấy ý kiến phản hồi từ các nguồn thông tin về hoạt động giảng dạy và giáo dục trong nhà trường. Tham gia các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên và những nhiệm vụ khác khi được Nhà trường và Trưởng phòng phân công.

5. CN. Lê Quốc Hoàng

- Phụ trách công tác in Phôi Văn bằng, Chứng chỉ; Văn bằng, Chứng chỉ; giấy chứng nhận tốt nghiệp; bản sao Văn bằng tốt nghiệp của sinh viên;

- Tham gia công tác lấy ý kiến phản hồi từ các nguồn thông tin về hoạt động giảng dạy và giáo dục trong nhà trường và các công tác khác của Phòng. Tham gia tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Thực hiện những nhiệm vụ khác khi được Nhà trường và Trưởng phòng phân công.

6. Ths. Nguyễn Thị Thúy

- Tổ trưởng Công đoàn, tổ chức và triển khai các hoạt động của công đoàn;

- Phụ trách công tác quản lý lưu giữ ngân hàng đề thi;

- Phụ trách công tác lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

- Phụ trách công tác lấy ý kiến đánh giá của cán bộ, giảng viên, nhân viên về hoạt động quản lý của viên chức quản lý;

- Phụ trách chuyên mục thông tin của Phòng trên trang web Nhà trường;

- Phụ trách công tác cơ sở vật chất, văn phòng phẩm của Phòng;

- Tham gia công tác in phôi văn bằng chứng chỉ;

- Thực hiện những nhiệm vụ khác khi được Nhà trường và trưởng Phòng phân công.

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch sử phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục 12/13/2016 9:27:22 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình