GIỚI THIỆU

Chức năng, nhiệm vụ

6/30/2017 11:02:40 AM
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐBCLGD
NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN PHÒNG ĐBCLGD    

      I. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị

      1. Chức năng

       Phòng ĐBCLGD có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý và triển khai thực hiện công tác đảm bảo, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục; công tác thi; công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ do Trường Đại học Quảng Bình cấp.

      2. Nhiệm vụ

      2.1. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;

      2.2. Công tác thi;

      2.3. Công tác quản lý văn bằng chứng chỉ.

      3. Cơ cấu tổ chức

      Hiện tại đội ngũ biên chế của phòng gồm 08 đồng chí, trong đó có 06 đồng chí là giảng viên kiêm công tác hành chính; phân chia theo trình độ chuyên môn có 8 ThS; chia theo giới tính 03 nữ, 05 nam. Chi bộ phòng có 07 đảng viên, trong đó có 06 đảng viên chính thức và 01 dự bị. Tổ Công đoàn có 8 công đoàn viên.

     Trong năm học, nhân sự của Phòng được bổ sung và điều chuyển để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà trường.

     II. Phân công nhiệm vụ cán bộ, giảng viên và chuyên viên của Phòng

     1. ThS. Nguyễn Đại Thăng - Trưởng phòng - Giảng viên chính

     - Phụ trách chung các công tác của Phòng Đảm bảo CLGD như: công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng, nền nếp làm việc của đơn vị, duyệt các văn bản liên quan trước khi trình ký;

      - Chịu trách nhiệm về tổ chức các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đảm bảo CLGD, bao gồm công tác khảo thí, công tác văn bằng, chứng chỉ và công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;

      - Tổ chức, chủ trì các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp của Phòng;

      - Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên và một số nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

      2. ThS. Trần Công Trung - Phó Trưởng phòng - Giảng viên chính

     - Chịu trách nhiệm tham mưu trực tiếp về công tác khảo thí, công tác văn bằng, chứng chỉ và công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;

      - Tham mưu xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong Nhà trường;

      - Tham mưu xây dựng các chính sách chất lượng bên trong Nhà trường;

    - Phụ trách việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng các chiến lược và kế hoạch hoạt động bảo đảm chất lượng của Nhà trường;

      - Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên, một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Nhà trường.

      3. ThS. Nguyễn Tuyết Khanh - Giảng viên chính

      - Phụ trách công tác Văn phòng Phòng Đảm bảo CLGD và lưu trữ;

     - Phụ trách công tác đánh giá các chương trình đào tạo: Là đầu mối tổ chức và triển khai công tác tự đánh giá, thẩm định các chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần; tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động tự đánh giá, kết quả thực hiện khuyến nghị sau đánh giá ngoài các chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo định kỳ năm học;

      - Phụ trách công tác phản hồi của sinh viên đã hoàn thành chương trình đối với các chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra khi hoàn thành chương trình đào tạo;

      - Tham gia công tác đánh giá trường đại học và công tác lấy ý kiến phản hồi từ các nguồn thông tin về hoạt động giảng dạy và giáo dục trong nhà trường;

      - Tham mưu xây dựng hệ thống công cụ đánh giá, cơ sở dữ liệu về chương trình đào tạo, đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên, hoạt động học tập của sinh viên, học viên, việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

      - Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên, một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Nhà trường.

      4. ThS. Hoàng Thị Ngọc Bích - Giảng viên

      - Phụ trách công tác đánh giá cơ sở giáo dục: là đầu mối tổ chức, trực tiếp triển khai và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      - Phụ trách việc quản lý và lưu trữ hồ sơ, phôi văn bằng chứng chỉ, tem bảo hiểm, xác minh văn bằng chứng chỉ, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan theo định kỳ.

      - Tham gia công tác đề thi và công tác đánh giá các chương trình đào tạo.

      - Tham gia hỗ trợ công tác phát đề, đáp án hướng dẫn chấm thi.

      - Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên, một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Nhà trường.

      5. ThS. Dương Vũ Thái - Giảng viên

     - Phụ trách việc tổ chức công tác thẩm định đề thi các hệ đào tạo, tổ chức xây dựng đề thi và ngân hàng đề thi theo chuẩn đầu ra; công tác khảo thí như: quản lý, lưu giữ, in, sao và sử dụng đề thi, đáp án và hướng dẫn chấm thi theo quy định;

     - Phụ trách hoạt động xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu và công cụ phục vụ đánh giá cơ sở giáo dục đại học; các khuyến nghị sau đánh giá Nhà trường;

      - Tham gia công tác đánh giá trường đại học và chương trình đào tạo;

      - Tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục theo định kỳ năm và theo các kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục;

      - Tham gia công tác lấy ý kiến phản hồi từ các nguồn thông tin về hoạt động giảng dạy và giáo dục trong nhà trường.

      - Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên, một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Nhà trường.

      6. ThS. Phạm Nam Giang - Giảng viên

      - Phụ trách công tác ba công khai theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác công khai của Nhà trường;

      - Phụ trách việc tổ chức thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả công tác phản hồi của đơn vị tuyển dụng lao động, cựu sinh viên để cập nhật vào cơ sở dữ liệu chung toàn trường (về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo; tình hình việc làm và thu nhập sau tốt nghiệp 6 tháng và 12 tháng; mức độ đáp ứng về kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp của sinh viên); phát triển hệ thống CSDL và công cụ phục vụ cho công tác đánh giá các chương trình đào tạo;

      - Tham gia công tác đánh giá trường đại học và chương trình đào tạo;

      - Tham gia hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các nguồn thông tin về hoạt động giảng dạy và giáo dục trong Nhà trường;

      - Tham gia hỗ trợ công tác in sao đề thi, đáp án và hướng dẫn chấm thi.

      - Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên, một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Nhà trường.

      7. ThS. Nguyễn Thị Thúy - Tổ trưởng Tổ Công đoàn - Chuyên viên

      - Tổ trưởng Tổ Công đoàn;

      - Phụ trách công tác in phôi văn bằng chứng chỉ;

     - Phụ trách công tác lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; phản hồi của cán bộ, giảng viên, nhân viên về hoạt động quản lý của viên chức quản lý; phản hồi về sự phục vụ của đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên và cơ sở vật chất;

      - Phụ trách công tác cơ sở vật chất, văn phòng phẩm và công tác biên tập các tin hoạt động của Phòng;

      - Xây dựng các công cụ hỗ trợ đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo;

      - Tham gia công tác nhận và phát đề thi, đáp án và hướng dẫn chấm thi;

      - Tham gia công tác tự đánh giá trường đại học và chương trình đào tạo;

     - Thực hiện các nhiệm vụ của chuyên viên, một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Nhà trường.

      8. ThS. Lê Quốc Hoàng - Chuyên viên

     - Phụ trách công tác in phôi văn bằng, chứng chỉ; in văn bằng, chứng chỉ; giấy chứng nhận tốt nghiệp; bản sao văn bằng, chứng chỉ của sinh viên;

      - Phụ trách trang tin điện tử của Phòng trên trang web Nhà trường;

      - Thực hiện công tác in sao đề thi, đáp án và hướng dẫn chấm thi;

      - Xây dựng công cụ hỗ trợ đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo;

      - Tham gia công tác lấy ý kiến phản hồi về các hoạt động bảo đảm chất lượng bên trong Nhà trường.

     - Thực hiện các nhiệm vụ của chuyên viên, một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Nhà trường.

     PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

    

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình