THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH

KH thanh tra giáo dục năm học 2016-2017

3/23/2017 3:11:20 PM

      UBND TỈNH QUẢNG BÌNH            CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNGĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

Số         /KH-ĐHQB                               Quảng Bình, ngày     tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH

Về việc thanh tra giáo dục năm học 2016-2017

 
 

 

 

Căn cứ Thông tư số51/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo quyđịnh về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học và thực hiện nhiệmvụ năm học 2016-2017 của Trường Đại học Quảng Bình, Nhà trường ban hành Kếhoạch thanh tra giáo dục năm học 2016-2017 như sau:

 

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá tình hình thựchiện công tác tuyển sinh, đào tạo, hoạt động chuyên môn và NCKH của các khoa,bộ môn và giảng viên, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạocủa Nhà trường, tình hình sử dụng cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động đào tạo,nghiên cứu khoa học.

Rút kinh nghiệm, điều chỉnh,bổ sung những thiếu sót trong quá trình tổ chức đào tạo; phát huy những ưuđiểm, khắc phục những khuyết điểm trong quá trình giảng dạy của giảng viên cũngnhư công tác quản lý chuyên môn của các khoa và bộ môn.

2. Yêu cầu

Công tác thanh tra phảiđảm bảo đúng quy định pháp luật về thanh tra giáo dục của cơ sở giáo dục đạihọc và yêu cầu của Nhà trường.

Đảm bảo công bằng, kháchquan, phản ánh đúng thực trạng  côngtác tuyển sinh, đào tạo, hoạt động chuyên môn và NCKH của các khoa, bộ môn,giảng viên và việc sử dụng cơ sở vậtchất phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

II.NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thanh tra thường kỳ đối với hệ đào tạo chính quy

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Thanh tra nề nếp dạy- học

Học kỳ I

và học kỳ II

Giảng đường A, B và C

Theo lịch dạy–học

2

Thanh tra thi kết thúc học phần học kỳ I, II

Thi học kỳ I

và học kỳ II

Giảng đường A, B và C

Theo lịch thi và sau khi thi

3

Thanh tra: Hồ sơ chuyên môn, NCKH, công tác sinh viên, công tác chủ nhiệm

Tháng

        3/2017

Văn phòng

các khoa

100% bộ môn, khoa

4

Thanh tra thực tập SP 2, thực tập tốt nghiệp

Tháng

5/2017

Nơi TT

và lưu trữ HSTT

 

5

Thanh tra thi và xét tốt nghiệp của sinh viên

Tháng

5-7/2017

Lưu trữ hồ sơ

 

6

Thanh tra Tuyển sinh năm 2017

Theo lịch TS

 

TT tất cả các đợt thi

2. Thanh tra thường kỳ đối với hệ đào tạo không chính quy (VLVH)

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Thanh tra các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp hệ không chính quy (VLVH)

 

Theo lịch thi

Tại trường và

các địa bàn đặt lớp

 

2

Thanh tra dạy - học; Thanh tra thi kết thúc học phần học

Theo lịch dạy–học, lịch thi

Giảng đường A, B và C; các địa bàn đặt lớp

 

3. Thanh tra thường kỳ đối với hoạt động giáo dục khác

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Thanh tra hoạt động của Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ

Tháng 4/2017

VP Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ

 

2

Thanh tra hoạt động Trung tâm học liệu

Tháng

4/2017

Văn phòng Trung tâm học liệu

 

4. Thanh tra hành chính

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong nhà trường

Tháng 5/2017

Phòng TC – HC

Phòng KH-TC

 

2

Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên

Tháng 5/2017

Phòng TC – HC

 

5. Thanh tra cơ sở vật chất

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Thanh tra cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp cho giảng dạy

Tháng 11/2017

Phòng Quản trị

 

2

Thanh tra cơ sở vật chất phòng Thí nghiệm, phòng Thực hành

Tháng 11/2017

Phòng Thực hành các khoa

 

6. Thanh tra đột xuất

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện có đơn vị, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Theo

kế hoạch

Các đơn vị, bộ phận trong Trường

 

2

Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo

 

Phòng tiếp

công dân

 

3

Thanh tra các vụ việc bất thường theo yêu cầu của Hiệu trưởng (nếu có)

Khi có sự

chỉ đạo

Các đơn vị, bộ phận trong Trường

 

 

Trênđây là Kế hoạch Thanh tra giáo dục năm học 2016-2017 của Trường Đại học QuảngBình. Phòng TT-ĐBCLGD, Đoàn Thanh tra có kế hoạch chi tiết, cụ thể theo từngnội dung kiểm tra, thanh tra và được gửi đến các đơn vị được kiểm tra, thanhtra trước khi tiến hành theo quy trình./.

 

Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG                                   - Ban Giám hiệu;                                                         

- Các đơn vị;

- Lưu VT; TT-ĐBCLGD. (đã ký)

                                                                  

          PGS.TS. Hoàng Dương Hùng

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình