LÝ LỊCH KHOA HỌC

LÝ LỊCH KHOA HỌC CN. LÊ QUỐC HOÀNG

8/28/2017 10:46:27 AM

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lê Quốc Hoàng

Ngày, tháng, năm sinh: 16/09/1990

Quê quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh

Học vị cao nhất: Cử nhân

Chức vụ hiện tại:  Viên chức hành chính

Đơn vị công tác: Trường Đại học Quảng Bình

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:

Điện thoại liên hệ: 0971995967

Email: quochoang1990@gmail.com

 

Giới tính: Nam

Nơi sinh: Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Năm, nơi công nhận học vị: 2013, Quảng Bình

Khu nội trú – Trường Đại học Quảng Bình

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.Đại học:

Ngành học: Tin học                                     Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo:  ĐH Quảng Bình                      Năm tốt nghiệp: 2013

2.Sau đại học:

(Đang học sau đại học)

3. Ngoại ngữ :           1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng:       Khá                                                

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

9/2013 - 2/2017

Trường ĐHQB

Viên chức phòng Quản trị

3/2017 - nay

Trường ĐHQB

Viên chức phòng ĐBCLGD

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

 

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo…) đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…)

 

 

               Đồng Hới, ngày      tháng     năm 2017

                                                                                               Người khai

                                                           

 

 

               CN. Lê Quốc Hoàng

 

         

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình