TỰ ĐÁNH GIÁ - ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Tự đánh giá năm 2013 Phần 5/5

12/17/2014 4:10:44 PM

DANH MỤC VÀ MÃ MINH CHỨNG

 

TT

Tên minh chứng

Mã minh chứng

Số/Ngày/Tháng ban hành

Người ký/Nơi ban hành

1  

Website Nhà trường

http://quangbinhuni.edu.vn

H1.01.01.01

Không số

 

2  

Tờ trình đăng ký mở ngành và liên kết mở ngành đào tạo chính quy trình độ đại học: kỹ thuật điện, điện tử…

H1.01.01.02

809/TTr-ĐHQB

14/5/2012

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

3  

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Quảng Bình

H1.01.02.01

1707/QĐ-ĐHQB

24/10/2011

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

4  

Báo cáo tổng kết năm học 2011-2012 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013

H1.01.02.02

1750/BC-ĐHQB

05/10/2012

PGS. TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

5  

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các khoa, phòng, ban trực thuộc trường

H2.02.01.02

663/QĐ-ĐHQB

20/5/2011

PGS. TS Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

6  

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban công tác tháng 5 và triển khai kế hoạch công tác tháng 6/2013

H2.02.01.03

1022/TB-ĐHQB

03/6/2013

PGS. TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

7  

Quy trình xây dựng bổ nhiệm đội ngũ cán bộ quản lý

H2.02.02.01

771/HD-ĐHQB-TC

13/6/2011

PGS. TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

8  

Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình

H2.02.02.02

569/QĐ-ĐHQB

30/3/2012

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

9  

Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2012-2013

H2.02.02.03

1761/NQ-ĐHQB

09/10/2012

PGS. TS Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

10  

Quy định chế độ làm việc của giảng viên

H2.02.02.04

1158/QĐ-ĐHQB-ĐT

10/8/2011

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

11  

- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo

- Dự thảo Quy chế TC&HĐ của Hội đồng KH&ĐT (Kế hoạch tổ chức Hội nghị HĐKH&ĐT Trường ĐHQB nhiệm kỳ 2011-2016)

H2.02.02.05

- 212/QĐ-ĐHQB

28/02/2008

- 07/KH-ĐHQB

03/01/2012

- PGS.TS. Nguyễn Huỳnh Phán/

Hiệu trưởng

- PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

12  

Quy chế chi tiêu nội bộ của trường Đại học Quảng Bình

H2.02.02.06

2131/QĐ-ĐHQB

06/12/2011

PGS. TS Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

13  

Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đối với cán bộ, giảng viên

H2.02.02.07

1181/QĐ-ĐHQB

11/8/2011

PGS. TS Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

14  

Quy chế hoạt động Công Đoàn trường Đại học Quảng Bình

H2.02.02.08

11b/QC-CĐCS

03/8/2011

TS. Nguyễn Thế Hoàn/

Chủ tịch Công Đoàn

15  

Lịch công tác tuần 45

H2.02.02.09

24/6 - 30/6/2013

PGS. TS Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

16  

Nghị quyết phiên họp Ban chấp hành Đảng bộ tháng 6/2013

H2.02.02.10

420-NQ/ĐU

28/6/2013

PGS. TS Hoàng Dương Hùng/

Bí thư Đảng ủy

17  

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám hiệu

H2.02.03.01

992/QĐ-ĐHQB

19/6/2012

PGS. TS Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

18  

Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học Quảng Bình

H2.02.03.02

57/QC

15/7/2011

PGS. TS Hoàng Dương Hùng/

Bí thư Đảng ủy

19  

Quyết định về việc phê duyệt  kết quả xếp loại viên chức năm 2012

H2.02.03.03

2456/QĐ-ĐHQB

27/12/2012

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

20  

Danh sách đảng viên Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình

H2.02.04.01

 

Văn phòng Đảng ủy

21  

Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

H2.02.04.02

 

Văn phòng Đảng ủy

22  

Quyết định về việc khen thưởng tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích trong năm học 2011-2012

H2.02.04.03

1361/QĐ-ĐHQB

22/8/2012

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

23  

Quyết định về việc thành lập Phòng và bổ nhiệm Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lương giáo dục

H2.02.05.01

1326/QĐ-ĐHQB

19/12/2007

PGS.TS Nguyễn Huỳnh Phán/

Hiệu trưởng

24  

Quyết định về việc đổi tên đơn vị trực thuộc trường

H2.02.05.02

564/QĐ-ĐHQB

04/5/2011

PGS. TS Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

25  

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá

H2.02.05.03

366/QĐ-ĐHQB

07/3/2013

PGS. TS Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

26  

Kế hoạch tự đánh giá năm học 2012-2013

H2.02.05.04

616/KH-ĐHQB

03/4/2013

PGS. TS Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

27  

Kế hoạch công tác năm học 2012-2013

H2.02.06.01

1461/KH-ĐHQB

05/9/2012

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng /

Hiệu trưởng

28  

Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2015

H2.02.06.02

576/ĐA-ĐHQB

16/4/2008

PGS.TS. Nguyễn Huỳnh Phán/

Hiệu trưởng

29  

Đề án thành lập Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực của tỉnh trực thuộc Trường Đại học Quảng Bình

H2.02.06.03

1017/CV-ĐHQB

08/7/2008

PGS.TS Nguyễn Huỳnh Phán/

Hiệu trưởng

30  

Công văn của Sở Nội vụ về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

H2.02.07.01

581/SNV-ĐHQB

05/6/2008

Nguyễn Văn Sơn/ Sở Nội Vụ

31  

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013

H2.02.07.02

1215/BC-ĐHQB

27/6/2013

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

32  

Báo cáo thực trạng công tác đảm bảo chất lượng năm 2011

H2.02.07.03

180/BC-ĐHQB

23/02/2011

TS. Bùi Khắc Sơn/

Phó Hiệu trưởng

33  

Quyết định ban hành chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm trình độ đại học

H3.03.01.01

28/2006/QĐ-BGDĐT

28/6/2006

Bành Tiến Long/

Thứ trưởng Bộ GDĐT

34  

Chương trình chi tiết của các ngành (ngành nuôi trồng thủy sản)

H3.03.01.02

6/2008

Các trưởng bộ môn

35  

Biên bản nghiệm thu chương trình bài giảng

H3.03.01.03

03/8/2007

Hà Thanh Ngọc/

 Nguyễn Lương Sáng

36  

Ý kiến đóng góp xây dựng khung chương trình đào tạo đại học

H3.03.01.04

01/10/2007/

13/10/2007/

5/5/2009/

 

Các trưởng khoa/ trưởng bộ môn/ giảng viên

37  

Lịch năm học 2011-2012

H3.03.01.05

8/2011

Trường Đại học Quảng Bình

38  

Chương trình khung giáo dục đại học

H3.03.02.01

39/2006/QĐ-BGDĐT

02/10/2006

Nguyễn Thiện Nhân/

Bộ trưởng Bộ GDĐT

39  

Sổ ghi đầu bài

H3.03.02.02

Không số

 

40  

Báo cáo tiến độ giảng dạy

H3.03.02.03

Không số

 

41  

Quyết định cho mở và đề án các mã ngành mới mở (NTTS, Đại học, Kế toán, QTKD, XD,...)

H3.03.02.04

154/QĐ-BGDĐT

01/01/2008

Bành Tiến Long/

Thứ trưởng Bộ GDĐT

42  

Hợp đồng đào tạo đại học hệ tại chức ngành quản lý xã hội

H3.03.03.01

55/XHNV-ĐT

PGS.TS Nguyễn Văn Khánh/

Hiệu trưởng Trường ĐHKHXHNV

43  

Chương trình đào tạo liên thông từ cao đẳng tin lên đại học tin

H3.03.03.02

 

TS. Lê Thị Hoài Thu/

 Phó Hiệu trưởng

44  

Kế hoạch đào tạo toàn khóa đào tạo THSP Mầm non lên CĐSP Mầm non (Vừa làm vừa học)

H3.03.03.03

25/11/2006

PGS.TS.Nguyễn Huỳnh Phán/

Hiệu trưởng Trường ĐHQB

45  

Chương trình chi tiết biên soạn theo ĐVHT

H3.03.04.01

10/8/2008

Hà Thanh Ngọc- Trưởng Bộ môn

46  

Biên bản họp giữa đoàn công tác cấp cao Thái Lan và lãnh đạo trường Đại học Quảng Bình

H3.03.04.02

28/11/2008

TS. Somkait Kasikranan/ HT Trường ĐH Nông nghiệp và Kỹ thuật Thái Lan,

TS. Bùi khắc Sơn/

Phó Hiệu trưởng Trường ĐHQB

47  

Chương trình giáo dục  đại học (ngành Lâm nghiệp)

H3.03.04.03

Không số

PGS.TS.Nguyễn Huỳnh Phán/

Hiệu trưởng Trường ĐHQB

48  

Biên bản họp triển khai đào tạo theo tín chỉ

H4.04.01.01

Không số

 

49  

Hướng dẫn thực hiện các quy chế đào tạo

H4.04.01.02

 

 

50  

Sổ tay sinh viên

H4.04.01.03

Không số

8/2008

Trường Đại học Quảng Bình

51  

Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ vừa làm vừa học năm 2011, KHHT, TKB

H4.04.01.04

Không số

Trường Đại học Quảng Bình

52  

Quy định về việc học cùng lúc hai chương trình

H4.04.01.05

1214/QĐ-ĐHQB-ĐT

15/10/2010

TS. Lê Thị Hoài Thu/

 Phó Hiệu trưởng

53  

Quyết định thành lập trường Đại học Quảng Bình

H4.04.02.01

237/2006/QĐ-TTg

24/10/2006

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

54  

Thông báo về việc cập nhật thông tin chính thức về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009

H4.04.02.02

331/TB-ĐHQB-TS

24/3/2009

TS. Lê Thị Hoài Thu/

 Phó Hiệu trưởng

55  

Quy định khối lượng KT 1 ngành của khóa 49

H4.04.02.03

Không số

31/3/2010

TS. Lê Thị Hoài Thu/

 Phó Hiệu trưởngTrường ĐHQB

56  

Chương trình chi tiết biên soạn theo ĐVHT

H4.04.02.04

10/8/2008

Hà Thanh Ngọc- Trưởng Bộ môn

57  

Lịch thi học kỳ  2 năm học 2010-2011

H4.04.02.05

19/5/2011

TS. Bùi Khắc Sơn/Phó Hiệu trưởng trường ĐHQB

58  

Lịch thi lần 2 HKII năm học 2010-2011 cho các lớp Cao đẳng khóa 50

H4.04.02.06

20/7/2011

TS. Bùi Khắc Sơn/Phó Hiệu trưởng trường ĐHQB

59  

Quyết định cho phép học lại                     

H4.04.02.07

293/QĐ-ĐHQB

29/3/2009

TS. Lê Thị Hoài Thu/

 Phó Hiệu trưởng Trường ĐHQB

60  

Quyết định cho phép sinh viên được học tiếp, ngừng học,...năm 2008-2009

H4.04.02.08

150/QĐ-ĐHQB

19/02/2009

TS. Lê Thị Hoài Thu/

 Phó Hiệu trưởng Trường ĐHQB

61  

Quyết định được dự thi tốt nghiệp Đại học khóa 49

H4.04.02.09

/QĐ-ĐHQB-ĐT

/6/2011

PGS.TS.Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng Trường ĐHQB

62  

Quyết định về việc ban hành các quy định thực hiện các quy chế đào tạo hiện hành

H4.04.02.10

1158/QĐ-ĐHQB-ĐT

10/8/2011

PGS. TS Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

63  

Chương trình chi tiết được bổ sung theo tín chỉ

H4.04.02.11

Tháng 8/2008

Nguyễn Kế Tam

64  

Quy định khối lượng kiến thức học kỳ 2 khóa 50 chuyển về cho sinh viên các ngành đăng ký

H2.04.02.12

23/7/2008

TS. Lê Thị Hoài Thu/

 Phó Hiệu trưởng Trường ĐHQB

65  

Danh sách  lớp môn học khóa 50

H4.04.02.13

24/3/2009

Hoàng Văn Dũng

P. Trưởng phòng Đào tạo

66  

Phiếu đánh giá tiết lên lớp

H4.04.03.01

Không số

Lê Khắc Diễn/

Trưởng khoa N-L-TS

67  

Chương trình trao đổi CNKH giữa trường ĐH QB và ĐH Nakhon Phanom (Thái Lan)

H4.04.03.02

 

Số 1144/ĐHQB-TB

PGS.TS.Nguyễn Huỳnh Phán/

Hiệu trưởng Trường ĐHQB

68  

Danh sách các trường ĐH nước ngoài liên kết với ĐH QB

H4.04.03.03

Không số

 

69  

Điểm học phần 1 môn do giảng viên nộp

H4.04.04.01

Không số

 

70  

Biểu chấm số 1 và số 4

H4.04.04.02

Không số

 

71  

Bảng điểm

H4.04.04.03

Không số

 

72  

Đề thi vấn đáp, thực hành, trắc nghiệm

H4.04.04.04

Không số

 

73  

Quyết định thành lập Ban coi thi học kỳ 2 năm học 2010-2011

H4.04.04.05

687/QĐ-ĐHQB

24-5-2011

TS. Bùi Khắc Sơn/ Phó Hiệu trưởng Trường ĐHQB

74  

Bảng điểm năm thứ nhất của Đại học khóa 49

H4.04.05.01

13/2/2009

 

75  

Mẫu ghi điểm học phần gửi các khoa

H4.04.05.02

Không số

 

76  

Bảng điểm học kỳ 1 2008 - 2009

 

H4.04.05.03

29/3/2009

Hoàng Văn Dũng/

Phó trưởng phòng Đào tạo

77  

Báo cáo sử dụng phôi bằng, chứng chỉ

H4.04.05.04

25/10/2008

PGS.TS.Nguyễn Huỳnh Phán/

Hiệu trưởng Trường ĐHQB

78  

Biên bản họp đề nghị nâng cao chương trình quản lý đạo tạo; Đề nghị mua sắm máy tính của phòng đào tạo

H4.04.06.01

 

 

79  

Đề nghị xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo theo tín chỉ; Đề nghị nâng cấp chương trình đào tạo theo niên chế (sử dụng tạm thời cho đào tạo theo tín chỉ)

H4.04.06.02

 

 

80  

Hồ sơ tốt nghiệp các khóa được lưu trữ

H4.04.06.03

Không số

 

81  

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Quan hệ nhà trường và doanh nghiệp”

H4.04.07.01

146/KH-ĐHQB

13/02/2012

TS. Lê Thị Hoài Thu/

Phó Hiệu trưởng

82  

Đề nghị của các đơn vị

H5.05.01.01

 

Trưởng  các đơn vị

83  

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2012 (đợt 1)

H5.05.01.02

582/TB-ĐHQB-TC

04/4/2012

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

84  

Giấy báo dự tuyển

H5.05.01.03

 

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

85  

Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2012 (đợt 1)

H5.05.01.04

1154/BC-ĐHQB

18/7/2012

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

86  

Báo cáo tình hình thực hiện biên chế 2013 và xây dựng kế hoạch biên chế 2014

H5.05.01.05

1002/ĐHQB-TC

31/5/2013

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

87  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2012-2013

H5.05.02.01

1568/KH-ĐHQB

14/9/2012

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

88  

Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2009-2011, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2011-2013

H5.05.02.02

10/BC-BTTND

20/9/2011

Nguyễn Thế Hoàn/ Chủ tịch Công đoàn

89  

Quyết định cử cán bộ, giảng viên đi học sau đại học

H5.05.03.01

2032/QĐ-ĐHQB

02/8/2011

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

90  

Thông báo về việc tổ chức giảng dạy ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên

H5.05.03.02

589/TB-ĐHQB-TC

04/4/2012

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

91  

Kế hoạch tổ chức lớp Tiếng Thái

H5.05.03.03

158/KH-ĐHQB

23/02/2009

TS. Bùi Khắc Sơn

Phó Hiệu trưởng

92  

Quyết định về việc thành lập nhóm giảng dạy Tiếng Việt cho sinh viên Lào

H5.05.03.04

1708/QĐ-ĐHQB-QLKH

24/10/2011

TS. Lê Thị Hoài Thu

Phó Hiệu trưởng

93  

Thông báo kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các chức danh diện Trường Đai học Qảng Bình quản lý thời kỳ 2010-2015 và thời kỳ 2015-2020, định kỳ 2013

H5.05.04.01

1133/TB-ĐHQB

13/6/2013

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

94  

Tổng hợp phân công giảng dạy năm học 2012-2013

H5.05.05.01

 

Các trưởng khoa/trưởng bộ môn

95  

Danh sách giảng viên đạt trình độ ngoại ngữ C trở lên

H5.05.06.01

 

Thông tin viên chức/Phòng TCHCTH

96  

Danh sách giảng viên đạt trình độ Tin học B trở lên

H5.05.06.02

 

Thông tin viên chức/Phòng TCHCTH

97  

Điều kiện dự tuyển (quy định tại Đề án tuyển dụng)

H5.05.06.03

607/QĐ-ĐHQB

09/4/2012

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

98  

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu tài liệu bài giảng

H5.05.06.04

37/QĐ-ĐHQB

23/4/2007

TS. Bùi Khắc Sơn

99  

Quyết định về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông - Lâm

H5.05.08.01

430/QĐ-ĐHQB-TC

13/3/2012

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

100  

Danh sách đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ cho cán bộ quản lý, giảng viên và người học trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập

H5.05.08.02

 

Thông tin viên chức/Phòng TCHCTH

101  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” năm học 2011-2012

H6.06.01.01

1292/KH-ĐHQB

30/8/2011

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

102  

 

Kế hoạch triển khai Hội nghị quản lý sinh viên năm học 2011-2012

H6.06.01.02

1962/KH-CTSV-ĐHQB

08/11/2011

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

103  

Thời khóa biểu

H6.06.01.03

Không số

Phòng Đào tạo

104  

Công văn về việc xét, cấp học bổng theo mức học phí mới, năm học 2011-2012

H6.06.02.01

275/ĐHQB-CTSV

23/02/2012

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

105  

Thông báo về việc nộp, xác nhận, trả sổ ưu đãi Giáo dục-Đào tạo và Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí của sinh viên để hưởng các chế độ ưu đãi, chính sách xã hội năm học 2011-2012

H6.06.02.02

31/TB-CTSV

15/9/2011

Trưởng phòng CTSV, Trường ĐHQB

106  

Quyết định về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên con mồ côi, sinh viên dân tộc ít người ở vùng cao, sinh viên tàn tật học kỳ I năm học 2011-2012

H6.06.02.03

646/QĐ-ĐHQB

17/4/2012

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

107  

Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe đầu khóa cho sinh viên Khóa 53 năm học 2011-2012

H6.06.02.04

1709/KH-ĐHQB

25/10/2011

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

108  

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Văn nghệ, Thể dục-Thể thao chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 năm 2011

H6.06.02.05

1578/KH-ĐHQB

12/10/2011

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

109  

Kế hoạch tổ chức thi đấu vòng loại giải Bóng đá Huda năm 2012 tại Quảng Bình

H6.06.02.06

209/KH-ĐHQB

20/02/2012

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

110  

Kế hoạch tổ chức tập luyện và thi đấu Vòng chchung kết Giải bóng đá sinh viên Cúp Huda          Lần thứ VI-2012 tại Thành phố Vinh, Nghệ An

H6.06.02.07

630/KH-HSV

13/4/2012

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

111  

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày quốc phòng toàn dân 22/12 và Chương trình Chào năm mới 2012 cho sinh viên ở Ký túc xá

H6.06.02.08

25/KH-HSV

15/12/2011

Vương Kim Thành/

CT. Hội sinh viên

112  

Kế hoạch tổ chức giao lưu kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22-12-2011

H6.06.02.09

2146/KH-XH-DL

09/12/2011

 Dương Ánh Tuyết/

Phó trưởng khoa XH-DL

113  

Kế hoạch tuyển chọn sinh viên tham gia Chương trình SV 2012

H6.06.02.10

18/KH-HSV

07/12/2011

Vương Kim Thành/

CT. Hội sinh viên

114  

Kế hoạch về việc tham gia Chương trình SV 2012 khu vực Miền trung tại Đà Nẵng

H6.06.02.11

100/KH-HSV

18/01/2012

 Vương Kim Thành/

CT. Hội sinh viên

115  

Kế hoạch về việc tham gia Vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi “Ngôi sao học đường” năm học 2011 tại TP Hồ Chí Minh

H6.06.02.12

2224/KH-ĐTN

23/12/2011

 Vương Kim Thành/

CT. Hội sinh viên

116  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết ATTT năm 2011 và triển khai xây dựng “Trường học an toàn về an ninh trật tự”

H6.06.02.13

1253/KH-ĐHQB

22/8/2011

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

117  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị dân chủ trong sinh viên năm học 2011-2012

H6.06.02.14

1964/KH-CTSV-ĐHQB

08/11/2011

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

118  

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện

H6.06.03.01

Không số

(áp dụng từ năm học 2011-2012)

Phòng CTSV

119  

Bài thu hoạch

H6.06.03.02

Không số

(khóa 53-2011-2015)

Sinh viên

120  

Thông báo lịch học và lịch thi sát hạch lái xe moto hạng A1

H6.06.03.03

Không số

Trưởng Phòng CTSV

121  

Công văn về việc mở lớp học lái xe Ôtô hạng B1 tại trường Đại học Quảng Bình, năm học 2011-2012

H6.06.03.04

53/TB-ĐHQB

02/02/2012

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

122  

Kế hoạch tổ chức học bằng lái xe môtô hạng A1 cho cán bộ giảng viên, học sinh sinh viên

H6.06.03.05

2052/KH-ĐHQB

21/11/2011

TS. Bùi Khắc Sơn/

Phó Hiệu trưởng

 

123  

Kế hoạch về việc điều sinh viên tham gia Lễ khai mạc triển lãm ảnh “Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp”

H6.06.03.06

2237/KH-CTSV-ĐHQB

28/12/2011

TS. Bùi Khắc Sơn/

Phó Hiệu trưởng

 

124  

Kế hoạch về việc xét chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2011

H6.06.03.07

509/KH-ĐHQB

21/4/2011

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

125  

Quyết định thành lập Đội tình nguyện Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2011

H6.06.03.08

107/QĐ-ĐTN

27/6/2011

Vương Kim Thành/

Bí thư Đoàn Trường

126  

Danh sách đội tình nguyện tham gia giảng dạy tại làng trẻ em SOS năm 2011

H6.06.03.09

Không số

 Vương Kim Thành/

Bí thư Đoàn Trường

127  

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên

H6.06.03.10

1419/QĐ-ĐHQB

21/9/2011

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

128  

Quyết định thành lập Đội Xung kích văn hóa học đường năm 201-2012

H6.06.04.01

125/QĐ-ĐTN

25/9/2011

 Vương Kim Thành/

Bí thư Đoàn Trường

129  

Kế hoạch tổ chức Hiến máu tình nguyện và tham gia chương trình “Lễ hội xuân hồng năm 2012” toàn tỉnh

H6.06.04.02

01/KH-ĐHQB

03/01/2012

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

130  

Danh sách sinh viên hiến máu tình nguyện

H6.06.04.03

Không số

09/01/2012

Viện Huyết học truyền máu Trung ương

131  

Giấy xác nhận

H6.06.04.04

Không số

22/11/2011

 

Giám đốc Làng trẻ em SOS Đồng Hới, Quảng Bình

132  

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2011-2012

H6.06.04.05

Không số

tháng 9/2011

 

Đoàn Trường, Trường ĐHQB

133  

Bảng xếp loại đoàn viên

H6.06.04.06

Không số

12/4/2012

Vương Kim Thành/

Bí thư Đoàn Trường

134  

Quyết định công nhận đã hoàn thành Chương trình Bồi dưỡng nhận thức về Đảng-khóa V, nhiệm kỳ 2010-2015

H6.06.04.07

96/QĐ-ĐUK

06/8/2011

Nguyễn Trung Thực/

Phó Bí thư Đảng ủy khối các CQ tỉnh

135  

Công văn về việc tổ chức hội nghị khoa học sinh viên năm học 2011-2012

H6.06.05.01

657/ĐHQB-QLKH&HTQT

19/4/2012

TS. Lê Thị Hoài Thu/

Phó Hiệu trưởng

136  

Danh sách đội tình nguyện chương trình tiếp sức mùa thi năm 2011

H6.06.05.02

Không số

29/6/2011

Vương Kim Thành/

Bí thư Đoàn Trường

137  

Thông báo về việc ký Giấy xác nhận vay vốn Tín dụng đào tạo cho sinh viên năm học 2011-2012

H6.06.05.03

31/CTSV-ĐHQB

30/8/2011

Trần Thị Hà/

Trưởng Phòng CTSV

138  

Thông báo về việc xét học bổng “Thắp sáng ước mơ học đường” của Quỹ khuyến học Việt Nam và Trung tâm Thông tin di động Vietnammobile

H6.06.05.04

1394/TB-ĐHQB

16/9/2011

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

139  

Thông báo về việc hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán 2012

H6.06.05.05

05/KH-CTĐ

03/01/2012

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trường ĐHQB

140  

Kế hoạch luyện tập, thi đấu của đội Robocon

H6.06.05.06

232/KH-QLKH

22/02/2012

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

141  

Chương trình ngoại khóa

H6.06.05.07

Không số/

Khoa SP Tiểu học – Mầm non

142  

Kế hoạch tổ chức hội thi “An toàn giao thông-Hạnh phúc của bạn”

H6.06.06.01

Không số

07/9/2011

Vương Kim Thành/

CT. Hội sinh viên

143  

Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Hướng về nguồn” nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống HS-SV Việt Nam 09/01

H6.06.06.02

27/KH-HSV

22/12/2011

Vương Kim Thành/

CT. Hội sinh viên

144  

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 37 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2012) và chào mừng thành công Đại hội Liên Chi đoàn nhiệm kỳ 2012-2014

H6.06.06.03

186/KH-ĐTN

18/4/2012

Vương Kim Thành/

Bí thư Đoàn Trường

145  

Kế hoạch tổ chức hội nghị công tác thực hành-thực tập năm học 2011-2012

H6.06.07.01

1667/TB-ĐHQB-ĐT

19/10/2011

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

146  

Giấy giới thiệu

H6.06.07.02

486/GT-ĐHQB/

10-9-2008

PGS.TS. Nguyễn Huỳnh Phán/

Hiệu trưởng

147  

Kế hoạch triển khai hoạt động lấy ý kiến phản hổi từ người học về chất lượng giảng dạy của môn học học kỳ II, năm học 2011-2012                                     

H6.06.09.01

602/KH-ĐHQB

06/4/2012

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

148  

QĐ thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo trường

H7.07.01.01

2051/ QĐ- ĐHQB

Ngày 21/11/2011

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

149  

Quy chế Quản lý Hoạt động Khoa học và Công nghệ đối với cán bộ giảng viên trường Đại học Quảng Bình

H7.07.01.02

1182/QĐ- ĐHQB

Ngày 11/8/2011

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

150  

Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sinh viên trường Đại học Quảng Bình

H7.07.01.03

1254/ QĐ-ĐHQB

Ngày 22/8/2011

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

151  

Ban hành Quy định tham dự hội nghị, hội thảo khoa học tổ chức ngoài trường 

H7.07.01.04

346/ QĐ-ĐHQB

Ngày 29/2/2012

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

152  

Ban hành Định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án, sáng kiến cải tiến kỹ thuật khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

H7.07.01.05

1367/ QĐ-ĐHQB

Ngày 14/9/2011

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

153  

Ban hành một số điều sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý Hoạt động Khoa học và Công nghệ đối với cán bộ, giảng viên trường Đại học Quảng Bình

H7.07.01.06

 

2400/QĐ-DHQB

Ngày 20/12/2012

PGS. TS. Hoàng Dương Hùng /Trường ĐHQB

154  

Hướng dẫn xây dựng ngân hàng đề thi

H7.07.01.07

Không số

(Bản thảo)

155  

Quy định khen thưởng trong hoạt động KH&CN đối với CBGV trường ĐH Quảng Bình

H7.07.01.08

114/ QĐ-ĐHQB

Ngày 16/01/2013

PGS. TS. Hoàng Dương Hùng /Trường ĐHQB

156  

Quy định về hoạt động của Tạp chí KH&CN Đại học Quảng Bình

H7.07.01.09

962/QĐ-ĐHQB

Ngày 23/5/2013

TS. Lê Thị Hoài Thu /Trường ĐHQB

157  

Kế hoạch xây dựng hoạt động khoa học và công nghệ năm 2014

H7.07.01.10

Số 11/QLKH-HTQT

Ngày 15/7/2013

ThS. Võ Thị Dung /Trường ĐHQB

158  

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN năm 2012

H7.07.01.11

970/ĐHQB-QLKH&HTQT

Ngày 18/7/2011

TS. Lê Thị Hoài Thu /Trường ĐHQB

159  

Thông báo tuyển chọn thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở năm học 2011-2012

H7.07.01.12

1364/ TB-ĐHQB

Ngày 08/9/2011

TS. Lê Thị Hoài Thu /Trường ĐHQB

160  

Hợp đồng thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở

H7.07.01.13

 

PGS. TS. Hoàng Dương Hùng /Trường ĐHQB

161  

Biên bản tổ chức hội thảo

H7.07.01.14

Không số

Ngày/tháng

Khoa …

162  

Quyết định thành lập tổ kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài

H7.07.01.15

Số 1377a/QĐ-ĐHQB

Ngày 14/9/2011

TS. Lê Thị Hoài Thu/Trường ĐHQB

163  

Hướng dẫn xây dựng chi tiết thuyết minh đề tài

H7.07.01.16

 

 

164  

Hướng dẫn lập dự toán kinh phí đề tài cấp cơ sở

H7.07.01.17

1414/ĐHQB-QLKH&HTQT

Ngày 20/9/2011

TS. Lê Thị Hoài Thu/Trường ĐHQB

165  

Quyết định thành lập các hội đồng xét duyệt đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2013-2014

H7.07.01.18

Số 1664/QĐ-ĐHQB

Ngày 27/8/2013

TS. Lê Thị Hoài Thu/Trường ĐHQB

166  

Hướng dẫn trình bày đề tài KHCN cấp cơ sở

H7.07.02.01

Số 1376/HD-KHĐN

Ngày 27/10/2009

TS. Bùi Khắc Sơn/Trường ĐHQB

167  

QĐ thành lập tổ kiểm tra tình hình thực hiện đề tài

H7.07.02.02

 

 

168  

Danh mục công trình được công bố trên các tạp chí chuyên ngành ở trong và ngoài nước

H7.07.03.01

 

 

169  

Đề tài KHCN

H7.07.03.02

 

 

170  

Tạp chí KHCN số 3

H7.07.03.03

 

 

171  

Kỷ yếu Hội thảo khoa học

H7.07.03.04

 

 

172  

Tập san khoa học của sinh viên

H7.07.03.05

 

 

173  

Đề tài trọng điểm

H7.07.04.01

 

 

174  

QĐ phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp cơ sở năm học 2011-2012

 

1363/QĐ-ĐHQB

Ngày 8/9/2011

PGS. TS. Hoàng Dương Hùng

175  

Danh sách các trường đã ký kết hợp tác với Trường Đại học Quảng Bình

H7.07.06.01

Không số

ThS. Võ Thị Dung/ PP. Phụ trách Phòng QLKH-HTQT

176  

Bản ghi nhớ các điều khoản chung về thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Quảng Bình Trường Đại học Khon Kaen, Thái Lan

H7.07.06.02

Không số

09/3/2008

PGS.TS. Nguyễn Huỳnh Phán – Hiệu trưởng Trường ĐH Quảng Bình

GS.TS. Sumon Sakolchai – Hiệu trưởng Trường ĐH Khon Kaen, Thái Lan

177  

Danh sách cán bộ giảng viên đang học tập nước ngoài

H7.07.06.03

Không số

ThS. Võ Thị Dung/ PP. Phụ trách Phòng QLKH-HTQT

178  

Quyết định ban hành quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Quảng Bình

H8.08.01.01

2192/QĐ-ĐHQB ngày 16/12/2011

TS. Lê Thị Hoài Thu /

Phó Hiệu trưởng

179  

Quyết định ban hành Quy chế quản lý đoàn ra, đoàn vào

H8.08.01.02

24/2012/QĐ-UBND ngày 23/8/2012

Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

180  

Kế hoạch đón tiếp và làm việc với GS. Pierre Lesaffre

H8.08.01.03

1628/KH-HTQT ngày

23/8/2013

TS. Lê Thị Hoài Thu - Phó Hiệu trưởng

181  

Kế hoạch đón tiếp và làm việc với đoàn công tác Trường ĐH Rajabhat Maha Sarakham, Thái Lan

H8.08.01.04

224/KH-QLKH&HTQT ngày 31/01/2013

TS. Lê Thị Hoài Thu -Phó Hiệu trưởng

182  

Thông báo kết luận phiên họp BCH Đảng bộ tháng 3/2009

H8.08.01.05

79 –TB/ĐU ngày 03/03/2009

TS. Lê Thị Hoài Thu /

Phó Bí thư Đảng ủy

183  

Bản ghi nhớ các điều khoản chung về thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Quảng Bình Trường Đại học Khon Kaen, Thái Lan

H8.08.01.06

09/3/2008

PGS.TS. Nguyễn Huỳnh Phán – Hiệu trưởng Trường ĐH Quảng Bình

GS.TS. Sumon Sakolchai – Hiệu trưởng Trường ĐH Khon Kaen, Thái Lan

184  

Báo cáo về chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác Trường ĐH Sakon Nakhon, Thái Lan

H8.08.01.07

8/8/2008

ThS. Võ Thị Dung – PP. Phụ trách Phòng QLKH-ĐN

 

185  

Xin cấp visa cho người nước ngoài

H8.08.01.08

1676/ĐHQB-HTQT ngày 30/8/2013

TS. Lê Thị Hoài Thu -Phó Hiệu trưởng

186  

Kế hoạch tiếp nhận trợ giảng tiếng Anh Rebecca Ganster – tình nguyện viên của chương trình Fulbright

H8.08.01.09

1217/KH-ĐHQB ngày

25/8/2008

TS. Bùi Khắc Sơn – Phó Hiệu trưởng

 

187  

V/v xin phép cử cán bộ đi dự Hội thảo tại Đan Mạch

H8.08.01.10

459/TTr-ĐHQB ngày 16/3/2012

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng

188  

Quyết định cử cán bộ đi công tác tại Thái Lan

H8.08.01.11

1869/QĐ-CT ngày 14/8/2012

Nguyễn Xuân Quang – Phó CT UBND tỉnh Quảng Bình

 

189  

Danh sách cán bộ giảng viên đang học tập nước ngoài

H8.08.01.12

ThS. Võ Thị Dung – Trưởng phòng QLKH-HTQT

 

ThS. Võ Thị Dung – Trưởng phòng QLKH-HTQT

 

190  

Xin phép đón đoàn công tác của Trường ĐH TDTT Thượng Hải-Trung Quốc

H8.08.01.13

TS. Lê Thị Hoài Thu – Phó Hiệu trưởng

 

TS. Lê Thị Hoài Thu – Phó Hiệu trưởng

 

191  

CV tiếp nhận giảng viên và sinh viên trường ĐH Nakhon Phanom qua học tiếng Việt

H8.08.01.14

Trần Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Trần Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

192  

Biên bản Hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Bình, Nước CHXHCN Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao đảng, chính quyền tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào

H8.08.01.15

 Ông Lương Ngọc Bính – Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình.

Ông Xuphan Keojmixay, tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet

 Ông Lương Ngọc Bính – Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình.

Ông Xuphan Keojmixay, tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet

193  

Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 37 Quốc khánh Lào

H8.08.01.16

2270/KH- ĐHQB-HTQT

TS. Lê Thị Hoài Thu - Phó Hiệu trưởng

194  

Báo cáo hoạt động đối ngoại năm 2012 và kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2013

H8.08.01.17

Số 1756/BC-ĐHQB ngày 8/10/2012

TS. Lê Thị Hoài Thu - Phó Hiệu trưởng

195  

Báo cáo sơ kết công tác tháng 02 và kế hoạch trọng tâm tháng 3/2009

H8.08.01.18

06/3/2009

 

TS. Lê Thị Hoài Thu – Phó Hiệu trưởng

 

196  

Danh sách các trường đã ký kết hợp tác với Trường Đại học Quảng Bình

H8.08.02.01

 

ThS. Võ Thị Dung – Trưởng phòng QLKH-HTQT

197  

Danh sách đón đoàn vào từ năm 2007-2012

H8.08.02.02

 

ThS. Võ Thị Dung – Trưởng phòng QLKH-HTQT

198  

Danh sách cán bộ giảng viên đang học tập nước ngoài

H8.08.02.03

 

ThS. Võ Thị Dung – Trưởng phòng QLKH-HTQT

199  

Kế hoạch đón tiếp và làm việc với GS.TSKH Nguyễn Ngọc Thành

H8.08.02.04

Số 487/ĐHQB-KH ngày 01/04/2008

PGS.TS. Nguyễn Huỳnh Phán – Hiệu trưởng

200  

Kế hoạch về việc tổ chức lớp học tiếng Thái giao tiếp

H8.08.02.05

603/KH-ĐHQB ngày 01/4/2013

TS. Lê Thị Hoài Thu Phó Hiệu trưởng

201  

Danh sách sinh viên được gửi đi học tại Thái Lan

H8.08.02.06

 

ThS. Võ Thị Dung – PP. Phụ trách Phòng QLKH-HTQT

202  

Danh sách sinh viên nước CHDCND Lào đang học tại trường

H8.08.02.07

 

ThS. Võ Thị Dung – Trưởng phòng QLKH-HTQT

203  

Danh sách CBGV và SV Thái Lan qua học tập tiếng Việt

H8.08.02.08

ThS. Võ Thị Dung – Trưởng phòng QLKH-HTQT

ThS. Võ Thị Dung – Trưởng phòng QLKH-HTQT

204  

Công văn cho phép học viên cao học nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Quảng Bình

H8.08.02.09

Trần Công Thuật – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Trần Công Thuật – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

205  

Kế hoạch tiếp nhận trợ giảng tiếng Anh Rebecca Gangster- tình nguyện viên của chương trình Fulbright

H8.08.02.10

TS. Bùi Khắc Sơn Phó Hiệu trưởng

TS. Bùi Khắc Sơn Phó Hiệu trưởng

206  

Thông báo số 1734/BGDĐT-CTHSSV về việc cấp học bổng YUYO 2008

H8.08.02.11

Số 1734/BGDĐT-CTHSSV ngày 04/3/2009

Phùng Khắc Bình - Bộ Giáo dục & Đào tạo

207  

Danh sách sinh viên đề nghị nhận học bổng của trường ĐH Bách khoa Wroclaw Ba Lan

H8.08.02.12

 

TS. Lê Thị Hoài Thu – Phó Hiệu trưởng

208  

Kỷ yếu Hội thảo Tin học quốc tế (ACIIDS)

H8.08.03.01

01 – 03/4/2009

Trường Đại học Quảng Bình

209  

Kỷ yếu Hội thảo

H8.08.03.02

 

Trường Đại học Quảng Bình

210  

Công văn cho phép Trường Đại học Quảng Bình phối hợp Trường Đại học Mahasarakham, Thái Lan tổ chức Hội thảo quốc tế

H8.08.03.03

Số 1643/UBND-NC ngày 15/7/2010

Trần Công Thuật - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình

211  

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Khoa học, công nghệ và đổi mới để phát triển bền vững”

H8.08.03.04

Số 920/KH-ĐHQB-ĐN ngày 10/8/2010

PGS.TS. Nguyễn Huỳnh Phán – Hiệu trưởng

212  

Kỷ yếu Hội thảo “Scientific School on Inteligent System”

H8.08.03.05

 

Trường Đại học Quảng Bình

213  

Quyết định Ban hành quy chế làm việc của Nhóm nghiên cứu và ứng dụng Geomatic thuộc Dự án Deodevloc tại Trường Đại học Quảng Bình

H8.08.03.06

Số 688/QĐ-ĐHQB ngày 13/3/2011

TS. Lê Thị Hoài Thu – Phó Hiệu trưởng

214  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Chiến lược Địa tin học phục vụ phát triển địa phương”

H8.08.03.07

Số 396KH-ĐHQB ngày 14/3/2013

TS. Lê Thị Hoài Thu – Phó Hiệu trưởng

215  

Quyết định về việc khen thưởng thành tích đột xuất

H8.08.03.08

Số 1235/QĐKT-ĐHQB ngày 28/8/2008

PGS.TS. Nguyễn Huỳnh Phán – Hiệu trưởng

216  

Kế hoạch bổ sung sách năm 2011

H9.09.01.01

Không số

14/02/2011

Nguyễn Đảng/

Hiệu trưởng

217  

Danh sách sách theo nhu cầu của các khoa

H9.09.01.02

Không số

Các khoa

218  

Biên bản kiểm kê cuối năm

H9.09.01.03

Không số

Các khoa

219  

Sơ đồ phòng kho, phòng đọc thư viện trường

H9.09.01.04

Không số

 

220  

Thống kê đầu sách các mã ngành mới

H9.09.01.05

Không số

05/9/2011

Trần Thị Thu Hà/

Cán bộ thư viện

221  

Kế hoạch mở cửa trực thư viện phục vụ ôn thi học kì I năm học 2009-2010

H9.09.01.06

01/11/2009

TS. Lê Thị Hoài Thu/

Phó Hiệu trưởng

222  

Thống kê lượt bạn đọc đến thư viện

H9.09.01.07

Không số

Trần Thị Thu Hà/Cán bộ thư viện

223  

Danh sách trích ngang cán bộ thư viện

H9.09.01.08

Không số

05/9/2011

 

224  

Báo cáo cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy-học năm học 2011-2012

H9.09.02.01

Không số

26/8/2011

Phạm Thanh Hiền/

Trưởng phòng Quản trị

225  

Báo cáo diện tích các phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ hoạt động dạy-học năm học 2011-2012

H9.09.02.02

Không số

26/8/2011

Phạm Thanh Hiền/

Trưởng phòng Quản trị

226  

Báo cáo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục Đại học năm 2011-2012

H9.09.02.03

Không số

28/8/2011

PGS.TS Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

227  

Báo cáo số lượng máy tính và các loại máy khác phục vụ hoạt động dạy-học, nckh năm học 2011-2012

H9.09.03.01

Không số

26/8/2011

 

228  

Báo cáo diện tích các phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ hoạt động dạy-học năm học 2011-2012

H9.09.03.02

Không số

26/8/2011

Phạm Thanh Hiền/

Trưởng phòng Quản trị

229  

Quyết định về việc công khai dự toán Ngân sách nhà nước

H9.09.03.03

347/QĐ-ĐHQB

02/3/2012

PGS.TS Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

230  

Quyết định về việc ban hành quy trình mua sắm tài sản trong trường ĐHQB

H9.09.03.04

996/QĐ-ĐHQB 20/6/2012

PGS.TS Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

231  

Báo cáo tổng số máy tính, máy in, máy photo toàn trường

H9.09.04.01

Không số

10/9/2011

Phạm Thanh Hiền/

Trưởng phòng Quản trị

232  

Danh sách cán bộ, giảng viên và số điện thoại liên lạc, email liên lạc

H9.09.04.02

Không số

28/8/2011

Phạm Thanh Hiền/

Trưởng phòng Quản trị

233  

Sơ đồ bố trí sinh viên khu Ký túc xá năm học 2010-2011

H9.09.05.01

Không số

Phạm Thanh Hiền/

Trưởng phòng Quản trị

234  

Báo cáo thống kê cuối năm trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, TDTT

H9.09.05.02

Không số

26/8/2011

Phạm Thanh Hiền/

Trưởng phòng Quản trị

235  

Báo cáo tổ chức bộ máy Nhà trường

H9.09.06.01

Không số

Phạm Thanh Hiền/

Trưởng phòng Quản trị

236  

Báo cáo diện tích làm việc các đơn vị khoa, phòng, trung tâm năm học 2011-2012

H9.09.06.02

Không số

26/8/2011

Phạm Thanh Hiền/

Trưởng phòng Quản trị

237  

Báo cáo cơ sở vật chất

H9.09.07.01

Không số

26/8/2011

Phạm Thanh Hiền/

Trưởng phòng Quản trị

238  

Đề án xây dựng cơ sở vật chất Cơ sở I trường Đại học học Quảng Bình

H9.09.07.02

8/2007

PGS.TS Nguyễn Huỳnh Phá và Ban QLDAXD

239  

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Trường Đại học Quảng Bình (cơ sở I)

H9.09.08.01

1418/QĐ-UBND

06/6/2006

Phan Lâm Phương/

Chủ tịch UBND Tỉnh

240  

Báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vố ngân sách trung ương cho dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Trường Đại học Quảng Bình (cơ sở 1)-Giai đoạn 3

H9.09.08.02

135/BC-UBND

30/7/2012

Trần Tiến Dũng/

Phó chủ tịch UBND Tỉnh

241  

Báo cáo xây dựng kế hoạch năm 2012

H9.09.08.03

1535/ĐHQB

10/10/2011

PGS.TS Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

242  

Công văn làm việc với công an PA83 về công tác tuyển sinh

H9.09.09.01

946/ĐHQB/KH-ĐT

11/6/2012

TS. Bùi Khắc Sơn/

Phó Hiệu trưởng

243  

Danh sách tổ bảo vệ

H9.09.09.02

Không số

Phạm Thanh Hiền/

Trưởng phòng Quản trị

244  

Thông báo về việc nghỉ các ngày lễ 30/4, 1/5 năm 2012 và phân công trực cơ quan

H9.09.09.03

706/TB-ĐHQB

26/4/2012

PGS.TS Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

245  

Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2012

H9.09.09.04

686/KH-ĐHQB

23/4/2012

PGS.TS Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

246  

Báo cáo tài chính năm 2012

H10.10.01.01

31/12/2012

PGS.TS Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

247  

Chi tiền nghiên cứu khoa học đề tài “Nghiên cứu thành phần bệnh hại trên cây cao su tại Quảng Bình và thử nghiệm một số biện pháp trừ bệnh hiệu quả”

H10.10.01.02

103/325

12/4/2013

PGS.TS Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

Th.S Bùi Thị Thục Anh/Chủ nhiệm đề tài

248  

Chi tiền mua máy tại phòng thực hành sinh hóa

H10.10.01.03

222C

08/5/2013

PGS.TS Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

249  

Quyết định về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2012 cho các doanh nghiệp, các cơ quan và đơn vị trực thuộc tỉnh ngân sách năm 2012

 

H10.10.01.04

 

23/2011/QĐ-UBND

14/12/2011     

Nguyễn Hữu Hoài/CT UBND Tỉnh

250  

Chi tiền lương tăng thêm cuối năm 2012

H10.10.01.05

653B

05/01/2013

PGS.TS Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

251  

Chi tiền mua phần mềm quản lý học phí

H10.10.02.01

670C

02/01/2013

PGS.TS Hoàng Dương Hùng/

Hiệu trưởng

252  

Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; quản lý, sử dụng ngân sách và kinh phí đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản tại Trường Đại học Quảng Bình từ 01/01/2010 đến 31/12/2012

H10.10.02.02

24/6/2013

Lê Minh Tuyên/Chánh thanh tra

 

Các Tin đã đăng

  Tự đánh giá 2013 Phần 1/5 12/17/2014 4:17:11 PM

  Tự đánh giá năm 2013 Phần 2/5 12/17/2014 4:12:37 PM

  Tự đánh giá năm 2013 Phần 3/5 12/17/2014 4:11:59 PM

  Tự đánh giá năm 2013 Phần 4/5 12/17/2014 4:11:12 PM

  Báo cáo tự đánh giá 2012 12/17/2014 4:08:13 PM

  Báo cáo tự đánh giá năm học 2010-2011 12/17/2014 4:07:38 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình